Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted:

Afdelingens navn er Ringsted Idrætsforenings Damefodboldafdeling. RIF's damefodboldafdeling er en underafdeling af Ringsted Idrætsfoening (RIF). Afdelingen er etableret 12/12 1973. Afdelingens medlemmer er underlagt fællesvedtægter for RIF samt love og bestemmelser for DBU - DIF - DGI.

 

§2 Formål: 

Ringsted Idrætsforening formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i legemsøvelser og boldspil.
Formålet søges i afdelingen opnået ved dyrkelse af damefodbold.


§ 3 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer, aktive eller passive, kan optages enhver person, når andragende herom rettes til afdelingens bestyrelse og denne godkender optagelsen. Personer, der er i restance til foreninger under DIF eller DGI, kan ikke optages, før forholdet til pågældende forening er bragt i orden.
Ved aktive medlemmer forstås sådanne, som betaler aktiv kontingent.
Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke idræt i afdelingen, mod et årligt kontingent ønsker at være tilknyttet afdelingen.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

§ 5 Almindelige pligter

Medlemmer er underkastet afdelingens love samt de af afdelingens bestyrelse fastsatte bestemmelser og reglementer.

§ 6 Kontingent

For deltagelse i damefodbold betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige afdelings-generalforsamling. Heri er includeret det til enhver tid gældende kontingent til RIF.Ved manglende betaling af kontingent rettidigkan klubben ved 1.rykker pålægge et gebyr på kr. 100,-. Ved 2.rykker et gebyr på kr. 200,-.

§ 7 Karantæner og eksklusion

Ethvert medlem af afdelingen kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere eller længere tid. Det kræver en bestyrelsesbeslutning. Vedkommende har ret til at få sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til at være til stede med taleret.

§ 8 Afdelingens ledelse

Til at lede afdelingen vælges en bestyrelse bestående af minimum 5, maksimun 10 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.
Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen til disse erhverv for 2 år. Formanden er på valg lige årstal, kasseren på ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen af de her omhandlede bestyrelsesmedlemmer vælges på lige og halvdelen på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og sekretær.
Til imødegåelse af eventuel vacance ved at et medlem til bestyrelsen afgår i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig med et medlem til bestyrelsen. Vedkommende, der derved er blevet medlem af bestyrelsen, skal på valg ved førstkommende generalforsamling. En sådan supplering kan kun finde sted 2 gange indenfor en valgperiode.
I tilfælde af formanden afgår i en valgperiode, overtager næstformanden posten, indtil førstkommende generalforsamling, hvor der vælges formand for resten af perioden.
Bestyrelsen nedsætter de til den daglige drift nødvendige udvalg. Medlemmer til sådanne udvalg kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv.
Udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ansætte det til den daglige drift nødvendige personale.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.
Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for afdelingen. Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder i protokollen.


§ 9 Hæftelsesparagraf

Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelsen af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 10 Regnskabet

Regnskabsåret er tiden fra den 1/1 til den 31/12
Regnskabet skal revideres kritisk og talmæssigt af afdelingen revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år. Herudover vælges revisorsuppleant for 1 år.
Kasseren skal på forlangende udlevere afdelingens regnskabsmatriale (bøger, bilag m.v.) til revisorerne samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden og revisorerne.


§ 11 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt inden den 1/3. Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens hjemmeside. Det sker ved mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund m.v., hvorunder afdelingen i henhold til sine love henhører.
Regnskabet kan af interesserede rekvireres fra kasseren de sidste 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Dagsorden
1.Valg af dirigent og stemmetællere (2)
2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.
3.Udvalgene aflægger beretning for det forløbne år.
4.Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
5.Fastsættelse af kontingent for det kommende år, for såvel aktive som passive medlemmer
6.Behandling af iundkomne forslag.
7.Valg
    A. Formand
    B. Kasserer
    C. Bestyrelsesmedlemmer
    D. Udvalgsmedlemmer
    E. 2 revisorer ogf 1 revisorsuppleant
8.Eventuelt

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 16 år og har været medlem i mindst 6 måneder, dog er forældre til børn under 16 år stemmeberettigede, dog maximalt en fra husstanden. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde på generalforsamlingen.
Valgbare er stemmeberittigede medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance. Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være tilstede på generalforsamlingen, med mindre der er fremsat skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.
Der kan ikke vælges personer, der af dIF eller DGI eller af disses specielforbunds amatør og ordensudvalg, er udelukket fra at beklæde lederhverv indenfor disse organisationer.
Hverken formand eller kasaserer i en afdelingsbestyrelse i RIF kan i samme periodevælges til andre afdelingers bestyrelser.
Dirigenten vælges af generalforsamlingen og valgbar er ethvert medlem af afdelingen, som har stemmeret og som har opnået myndighedsalderen.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, dog skal han (hun) lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.
Beslutningen tages ved simpel stemmeflerhed, dog er beslutningen om lovændringer, om køb eller salg af fast ejendom kun gyldig, når tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor.
Ændringer af love skal forelægges hovedafdelingens generalforsamling til godkendelse.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder foreslaget undtagen ved personvalg. I sådanne tilfælde foretages omvalg.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af de stemme berettigede medlemmer af afdelingen fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i orginaleksemplar til afdelingens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes medlemnumre samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter en eventuel begæring herom er fremsat.

§13 Æresemblem

Afdelingens bestyrelse kan tildele foreningens æresemblem til medlemmer - såvel aktive som passive - der gennem en årrække eller på anden måde har virket i afdelingen på forttjensfuld måde.

§14 Ansvar over for trediemand

Afdelingens medlemmer, udvalg og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke afdelingen alene hæfter med den til enhver tid eksisterende formue. Dameafdelingen hæfter ikke for gæld i hovedafdelingen eller sideordnede afdelinger under R.I.F.

§15 Afdelingens opløsning eller sammenslutning

Opløsning eller sammenslutning med en anden afdeling eller forening kan kun ske efter vedtagelse på 2 med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt på begge disse mindst 3/4 af de afgivne stemmer er herfor.
Ved evt. opløsning tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af afdelingens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal anvendes til idrættens fremme i Ringsted


§16

Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5.2.2012